Registro

 1. Email
 2. Confirmar Email
 3. Contraseña
 4. Confirmar Contraseña
 5. Nombre
 6. Apellido Paterno
 7. Apellido Materno
 8. Nacimiento (AAAA-MM-DD)
 9. Teléfono
 10. Celular

Datos Fiscales

 1. Denominación o razón social
 2. RFC
 3. Calle
 4. Numero exterior
 5. Numero interior - "NA" si no aplica.
 6. Colonia
 7. C.P.
 8. Estado
 9. Municipio